Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА „СДП ГРУП” ООД

 

„СДП ГРУП” ООД (СДП ГРУП), ЕИК205146630 е дружество, което осъществява дейност в IT-сферата, чрез разработване на софтуерни продукти.

 

Като администратор на лични данни и във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните), СДП ГРУП поема ангажимент за защита поверителността и неприкосновеността на личните данни на потребителите, обработвани във връзка с разработване и използване на софтуерните продукти на дружеството.

 

Настоящата декларация си поставя за цел да информира субектите на данни за категориите данни, които СДП ГРУП обработва, целите и основанията за обработване, категориите получатели на лични данни и условията, при които се предоставят, правата им като субекти на данни и начина по който могат да ги упражнят.

 

I. Принципи на обработване на лични данни.

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

Ограничение  на съхранениетоданните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

Цялостност и поверителностобработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

Отчетностадминистраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

 

II. Категории обработвани лични данни. 

В зависимост от конкретните цели и основания, СДП ГРУП обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:


1) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорни задължения на СДП ГРУП и потребителя на софуер:

Име и фамилия, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

 

2) Данни, изготвени и генерирани от СДП ГРУП в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

данни за местоположението - данни, които се обработват за определяне на географското местоположение на крайното устройство (посредством Google Analytics);

данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система (посредством Google Analytics);

информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас.

 

III. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

1) Обработване на данните, което е необходимо за ползване на софтуерен продукт:

Идентифициране на клиент при: регистрация на акаунт за ползване на софтуерни продукти, изпълнение на заявки за предоставяне на информация относно потребление; разяснения за ползваните услуги и абонаментните планове, адресиране на оплакване/жалба.

Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;

Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;

Техническа поддръжка и отстраняване на софтуерни проблеми – чрез комуникация с потребителя за ползване на услугата.


2) В изпълнение на свои законови задължения, СДП ГРУП обработва данните Ви за следните цели:

Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги и трафични данни по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

 

3) С регистрацията си в софтуера на СДП ГРУП е необходимо да предоставите свои лични данни с цел правилно и пълноценно използване на предлаганите услуги. Регистрацията се извършва като посочите име и фамилия, псевдоним, имейл и парола по Ваш избор. С добавянето на вашите лични данни, Вие изразявате съгласие тези данни да се обработват от СДП ГРУП, единствено с цел да използвате софтуерния продукт и услугите които предлага. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, без други условности и данните ще бъдат изтрити, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

 

IV. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

Лица, предоставящи услуги по поддръжка и отстраняване на проблеми с услугата;

Лица, предоставящи услуги като контактен център за осигуряване на техническо съдействие;

Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от СДП ГРУП предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - български съд, прокуратура, органи на досъдебно производство или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи - Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел ползване на софтуерен продукт се съхраняват за срока на ползване на услугите, докато потребителят не пожелае да бъдат премахнати;

Трафични данни, обработвани по силата на Закона за електронните съобщения за целите на националната сигурност и за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както и за осъществяване на операции по издирване и спасяване на лица, се съхраняват от СДП ГРУП за срок от 6 месеца съгласно чл.251б от Закона за електронните съобщения.

 

VI. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от СДП ГРУП.

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните гарантирани от закона права:

да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Декларация по отношение на въпросните данни. Може да поискате от СДП ГРУП информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, отправено по реда на чл. 29 ЗЗЛД;

да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате ограничаване на обработването на лични данни, в предвидените от законодателството случаи;

да изискате да бъдете „забравен“ след прекратяване на използването на предлаганите услуги и след изтичане на 6-месечния срок за съхраняване на данни съгл.чл.251б от Закона за електронните съобщения, с изключение на данните, за които нормативен акт въвежда задължение за съхраняване в по-дълъг срок;

право на преносимост на личните данни, при условията на Общия регламент за защита на данните;

право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен, с изключение за данните и целите за които субекта е изразил съгласие, при спазване на установените принципи на обработване на лични данни;

право да потърсите защита по административен ред, чрез жалба до надзорен орган или по съдебен ред, в случай че правата Ви са били нарушени.

 

Правата си може да упражните като подадете писмено заявление до СДП ГРУП ООД, с посочване на искането Ви, на адреса на дружеството: град Тервел, обл. Добрич, ул. „Гео Милев” №58.

 

В случай, че имате необходимост от допълнително съдействие, може да се свържете с нашия екип, чрез някоя от посочените форми за контакт и с необходимото внимание ще Ви окажем нужната помощ.

 

VII. КОНТАКТИ.

Данни за администратора:

„СДП ГРУП” ООД

Единен идентификационен код (ЕИК): 205146630

Адрес за кореспонденция: град Тервел, обл. Добрич, ул. „Гео Милев” №58

Телефон за контакт: 0878341106

Електронна поща: [email protected]

 

Данни за надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: град София, бул. „Проф.Цветан Лазаров” №2, п.код.: 1592

Телефон за контакт: 02/91-53-518

Електронна поща: [email protected]

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

„СДП ГРУП” ООД си запазва правото периодично да актуализира настоящата Декларация, с оглед осигуряване на по-висок стандарт на защита за поверителността и неприкосновеността на личните данни.


Всички направени актуализации ще бъдат своевременно публикувани на интернет страницата на администратора – www.truckngo.eu, за да бъде осигурен неограничен свободен достъп до тях.


Настоящата Декларация за поверителност на личните данни е неизменна част от Общите условия на „СДП ГРУП” ООД и с приемането им, се счита че сте се запознали и с настоящата Декларация.