Общи условия

За взаимоотношенията с клиенти на „СДП ГРУП” ООД по предоставяните от дружеството услуги – мобилно приложение „Truck’n GO”, което предлага на клиентите услуги за улеснение на шофьорите на камиони в България и чужбина.

 

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия между „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. Гео Милев 58, представлявано от Управителя Йордан Йорданов и неговите Клиенти, се уреждат условията и реда за предоставяне на услуга от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 – предлагане на услуга в формата на мобилно приложение „Truck’n GO, наричано по-нататък “АПЛИКАЦИЯТА”;

2. (1) Тези Общи условия са задължителни за „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 и Клиентите, които са приели тези общи условия. С приемане на условията, клиентите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия и ги приемат изцяло и безусловно.

(2) С приемане на тези Общи условия Клиентът се счита за информиран и дава изричното си съгласие, че данните, които предоставя или е предоставил са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и могат да бъдат използвани съобразно законовите правила;

(3) Настоящите Общи Условия се прилагат и в отношенията между „СДП ГРУП” ООД и потребителите на услугите, предоставяни от дружеството, чрез мобилно приложение. Общите условия се прилагат по отношение на ползвателите на мобилното приложение, независимо от това дали са сключили индивидуален клиентски договор с „СДП ГРУП”ООД. С изтеглянето и инсталирането на приложението на ползваното от тях мобилно устройство, потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия, декларират, че са запознати с тях и приемат те да се прилагат безусловно в отношенията им с „СДП ГРУП” ООД.

3. Клиенти могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица в Република България и страните от Европа; 

 

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 чрез АПЛИКАЦИЯТА

4. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 предоставя чрез АПЛИКАЦИЯТА:

4.1. Карта с паркоместа за камиони с възможност клиентите да публикуват такива.

4.2. Възможност да добаване на пътни състояния от клиентите с цел информиране на останалите клиенти.

4.3. Общи дискусии (чат), където могат да комуникират всички клиенти помежду си и възможност за създаване на групи и превод на съобщения.

5. „СДП ГРУП” ООД предоставя описаните по-горе услуги чрез мобилно приложение, което може да бъде изтеглено и ползвано от потребители, които не са сключили такъв договор с „СДП ГРУП” ООД. Във всички случаи приложението се инсталира и ползва на крайни устройства, които не са собственост на „СДП ГРУП” ООД и дружеството не носи отговорност за действията извършвани от потребителите на тези устройства.   

 

РАЗДЕЛ III

Права на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630

6. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630  има право:

- да предоставя на Клиентите чрез АПЛИКАЦИЯТА електронни съобщителни услуги по раздел II от тези Общи условия;

- да получава от Клиентите си цената за предоставените от него услуги в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия;

- да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на АПЛИКАЦИЯТА;

- да прекрати предоставянето на услугите на Клиент при забава в плащане на дължима по индивидуалния договор сума. Клиентът може да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;

- да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;

- да прекъсва временно предоставянето на услугите на Клиентите при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на АПЛИКАЦИЯТА;

- да ограничи достъпа до част от услугите, в случай че има достатъчно основания да смята, че Клиентът препродава и/или разпространява предоставяната услуга, несъгласувано с „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630; както и ако има данни, че Клиентът, при ползване на услугата извършва закононарушение/закононарушения.

- при необходимост, свързана с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии, „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630  има право да въвежда едностранно промени в условията на предоставяне на услуги на Клиентите без да носи отговорност спрямо тях;

- „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 има право да променя цените на предоставяните услуги. В случай на промяна на цените или временно, или трайно предоставяне на по-изгодни условия (промоции), Операторът не се задължава да предостави автоматично същите на потребителите, които са заплатили при други условия и по друго време;

- да отправя електронни съобщения (SMS, електронна поща) относно нови услуги, условия, промоции и др., като използва данни за контакт, предоставени от клиентите за използване на услугите в АПЛИКАЦИЯТА;

- едностранно да променя броя и вида на услугите, до които предоставя достъп на Клиента.

 

РАЗДЕЛ IV

Задължения на ОПЕРАТОРА

7. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630  е длъжно:

7.1. да разработва, поддържа и развива АПЛИКАЦИЯТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в РБ стандарти, като спазва изискванията за качество, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:

7.2. да предоставя услуги на всички свои Клиенти, при условията на равнопоставеност, съобразно вида на използваната технология;

7.3. да не създава предимства за отделни Клиенти или група от тях по отношение на една и съща услуга;

7.4. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ писмено или визуално, чрез АПЛИКАЦИЯТА, за прекъсване на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи или поради развитие на АПЛИКАЦИЯТА;

7.5. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до Клиентите и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;

7.6. да оповести електронен адрес, страница в социална мрежа и/или телефон в сайта или АПЛИКАЦИЯТА, на който да приема уведомления от Клиентите за проблеми, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване;

7.7. да уведомява писмено или визуално, във възможно най-кратък срок, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;

7.8. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;

7.9. да разглежда и взема становище по заявления, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;

7.10. да води и съхранява регистър на постъпилите заявления, жалби и предложения, причините и основателността им, за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;

7.11 да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни, съгласно глава ХV от Закона за електронните съобщения;

7.12. да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

7.13. да предоставя безплатно на Клиентите копие от Общите условия на сайта, АПЛИКАЦИЯТА и на други публично достъпни места собственост на ОПЕРАТОРА;

7.14. да уведомява Клиентите за изменение на Общите условия, при вход в АПЛИКАЦИЯТА с тяхните данни, като предостави възможност за приемане или отказване на Общите условия и измененията;

 

РАЗДЕЛ V

Отговорност на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630

8. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630  носи отговорност за вредите, които Клиенти са понесли в резултат на виновно поведение на служители на дружеството, осъществено по повод на предоставяне на услугите по тези Общи условия. 

9. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 не носи отговорност за:

9.1. крайните устройства на Клиентите, използващи АПЛИКАЦИЯТА;

9.2. начина, по който Клиентът ползва АПЛИКАЦИЯТА и услугата и за всички последствия от това;

10. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации се възстановяват на Клиента заедно със законната лихва;

 

РАЗДЕЛ VI

Права на Клиентите.

11. Клиентите имат следните права:

11.1. да могат по тяхно желание да ползват всички услуги, предлагани от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630;

11.2. да получават услугите съгласно тези Общи условия, приети от Клиентите чрез АПЛИКАЦИЯТА;

11.4. да уведомяват „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 по начина, указан от тези Общи условия, за проблеми свързани с ползването на услугите;

11.5. да искат информация и справки по телефона, съгласно тези Общи условия, относно ползването на услугите, предоставяни от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630;

11.6. да получат при поискване компетентна техническа помощ, инструкции и консултации относно правилното функциониране на АПЛИКАЦИЯТА на крайните им устройства и тяхната настройка съобразно параметрите на АПЛИКАЦИЯТА и услугите, предоставяни от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630;

11.7. да подават заявления, жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези Общи условия.

 

РАЗДЕЛ VII

Задължения на Клиентите

12. Клиентите са длъжни:

12.1. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 за правилно ползване на АПЛИКАЦИЯТА;

12.2. да не извършват каквито и да е промени в АПЛИКАЦИЯТА и да не променят и/или включват към тях добавки, за които нямат разрешение от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630;

12.3. да заплащат определените от „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630  цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел IХ от тези Общи условия;

12.4. Клиентите нямат право нито лично, нито чрез трети лица да извършват каквито и да било промени, редакции или замени на компоненти от АПЛИКАЦИЯТА;

12.5. Клиентите се задължават да не извършват действия, възпрепятстващи нормалното функциониране на системата, както и да не извършват действия, обезпокояващи други потребители на същата и да не допускат трети лица да извършват подобни действия;

12.6. Клиентите се задължават да не разпространяват на трети лица собствените данни за използване на системата;

12.7. да уведомят незабавно „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 за случаите на забелязана или установена модификация на компоненти на АПЛИКАЦИЯТА;

12.8. Клиентът е длъжен да не разкрива на трети лица параметрите и собствените данни за вход и използване на АПЛИКАЦИЯТА, освен в случаите когато това се налага по силата на законовите разпоредби в страната.

12.9. Клиентът, независимо дали е запознат или не със съдържанието на материалите или със съответните законови разпоредби, не може да изпраща или използва по какъвто и да било начин да прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения и всякакво друго съдържание, предназначено за ползване от него като краен потребител, които:

- противоречат на българското законодателство и международните актове, по които Република България е страна;

- съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, тормоз, излагане, позорене, оскърбяване, или по какъвто и да е друг начин нарушаване правата на което и да е лице, група или организация;

- проповядват дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; фашистка, расистка или друга недемократична идеология, предизвикваща расови или етнически противоречия, директно или индиректно поощряват използването на незаконни субстанции, нарушаването на закони или наредби, създадени за да защитават малцинствата, или друго такова съдържане с оскърбителен характер;

- включват нерегламентирано порнографско съдържание или каквото и да било друго такова, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, включително детска порнография, сексуално насилие или хипервръзки към интернет-страници с подобно съдържание;

- нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международните актове, по които Република България е страна;

- съдържат информация, представляваща търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация без съгласието на нейния притежател;

- представляват защитено авторско право или защитено такова от Закона за интелектуалната собственост;

- накърняват доброто име на другиго, призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- поощряват незаконни дейности, като инициирането на верижни писма, незаконни състезания, залагания или промоции или каквато и да е друга дейност, считана за незаконна;

- съдържат информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

- са предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер;

- нарушават действащи закони и/или подзаконови нормативни актове, което би довело до косвено нарушаване на закон и/или подзаконов нормативен акт от страна „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630

12.10. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 може по собствено усмотрение незабавно и без предизвестие да прекрати предоставянето на Услугата при нарушение на някое от посочените в предходната точка ограничения.

12.11. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 не дължи обезщетения или компенсации на Клиента за ползването на Услугата, когато то е било ограничено или блокирано в следствие на нарушение на ограниченията по т. 12.9. от настоящите Общи условия.

12.12. Ползвателите на услугите на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630, чрез мобилно приложение, освен че имат гореописаните задължения, са длъжни още:

-  Да не променят и/или да не модифицират никоя част от предоставяната услуга и приложение по никакъв начин и по какъвто и да е повод.

-  Да спазват всички закони и подзаконови нормативни актове в РБ и с действията по повод ползване на услугите на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 да не нарушава законите на РБ и да не уврежда трети лица.

 

РАЗДЕЛ VIII

Отговорност на Клиентите.

13. Клиентите отговарят за вреди, причинени на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима с размера на причинените щети;

14. Клиентите на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 и ползвателите на услугите на дружеството чрез мобилно приложение отговарят безусловно и неограничено за вредите, които са нанесли на дружеството с поведението си. Ако при ползване на услугите на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630, клиентите или ползвателите на мобилното приложение нарушат какъвто и да е закон или подзаконов нормативен акт и с това станат причина за ангажиране и/или реализиране на имуществена, административна и/или административнонаказателна отговорност на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630, те дължат на дружеството възстановяване на всички суми, които то е било принудено да плати, в  това число, но не само: санкции, наложени от контролни органи на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630; съдебно деловодни разноски, заплатени при обжалване на тези санкции, в това число и заплатено адвокатско възнаграждение; обезщетения, заплатени на трети лица (както физически, така и юридически) и др. 

 

РАЗДЕЛ IХ

Цени. Условия на заплащане на услугите.

15. Клиентите заплащат на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 цена за предоставяните от него услуги както следва:

15.1. месечна абонаментна цена, която премахва рекламните банери в АПЛИКАЦИЯТА.

16. Цените за предоставените услуги се заплащат:

16.1. безкасово или чрез системи за електронни разплащания – когато и където е приложимо;

17. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 определя и променя едностранно цените за предоставяните услуги по реда на ЗЕС и актовете за прилагането му;

18. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 има право при рекламни кампании и по своя преценка, да предоставя едностранно, по изключение и/или временно, отстъпки от цените за предлаганите услуги на компактни групи от Клиенти в обособени райони. Условията на ползване на отстъпките се публикуват в сайта или в АПЛИКАЦИЯТА. Всеки Клиент, който отговаря на условията, може да се възползва от публично обявените отстъпки. Предоставените временно отстъпки не изменят действащата ценова листа на „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 до изменението й по предвидения ред;

  

РАЗДЕЛ X

Решаване на спорове

19. Споровете между „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 и Клиента се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от адвокат или да отнесе спора за решаване пред компетентния съд в гр. Тервел, обл Добрич съгласно правилата за родовата подсъдност на ГПК;

 

РАЗДЕЛ XI

Изменения и допълнения на Общите условия.

20. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 може да внася промени в Общите условия по предложение на Клиенти или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини;

21. „СДП ГРУП” ООД, ЕИК205146630 прави Общите условия публични за Клиентите си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всеки свой обект на територията, на която предоставя услугите, през целия период на своята дейност и предоставя достъп до тях на Клиента в АПЛИКАЦИЯТА;

 

РАЗДЕЛ XII

Приложим закон.

22. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

РАЗДЕЛ XIII

Заключителни разпоредби.

23. Политиката за защита на личните данни е неизменна част от настоящите Общи условия. Съгласявайки се с Общите условия, Клиентът заявява, че е запознат и с Политика за защита на личните данни, която може да бъде видяна на сайта www.truckngo.eu.


Настоящите Общи условия са в сила от 01.07.2018г.